Adatvédelem áttekintés

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Az alábbi információk egyszerű áttekintést nyújtanak arról, hogy mi történik az Ön személyes adataival, amikor meglátogatja ezt a weboldalt. Személyes adatnak minősül minden olyan adat, amely alapján Ön személyesen azonosítható. Az adatvédelemmel kapcsolatos részletesebb információkért kérjük, olvassa el a jelen szöveg alatt található adatvédelmi szabályzatunkat.

ADATGYŰJTÉS EZEN A WEBOLDALON
KI A FELELŐS AZ ADATGYŰJTÉSÉRT EZEN A WEBOLDALON?

Az adatfeldolgozást ezen a weboldalon a weboldal üzemeltetője végzi. A weboldal üzemeltetőjének elérhetőségét az adatvédelmi szabályzat "A felelős félre vonatkozó információk" című részében találja.

HOGYAN GYŰJTJÜK AZ ADATAIT?

Az Ön adatait először is úgy gyűjtjük, hogy Ön megadja azokat nekünk. Ilyen lehet például egy kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adat.

Egyéb adatokat automatikusan vagy az Ön hozzájárulásával gyűjtenek informatikai rendszereink, amikor Ön meglátogatja a weboldalt. Ezek főként technikai adatok (pl. internetböngésző, operációs rendszer vagy az oldal megtekintésének ideje). Ezeket az adatokat automatikusan gyűjtjük, amint Ön belép erre a weboldalra.

MIRE HASZNÁLJUK AZ ÖN ADATAIT?

Az adatok egy részét azért gyűjtjük, hogy biztosítsuk a weboldal hibátlan működését. Egyéb adatok felhasználhatók az Ön felhasználói magatartásának elemzésére.

MILYEN JOGAI VANNAK AZ ADATAIVAL KAPCSOLATBAN?

Önnek joga van ahhoz, hogy bármikor ingyenesen tájékoztatást kapjon a tárolt személyes adatainak eredetéről, címzettjéről és céljáról. Önnek joga van kérni ezen adatok helyesbítését vagy törlését is. Ha Ön hozzájárulását adta az adatfeldolgozáshoz, akkor ezt a hozzájárulását a jövőre nézve bármikor visszavonhatja. Ön jogosult arra is, hogy bizonyos körülmények között kérje személyes adatai feldolgozásának korlátozását. Továbbá joga van panaszt tenni az illetékes felügyeleti hatóságnál.

Ezzel és más, az adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekkel kapcsolatban bármikor kapcsolatba léphet velünk.


Általános és kötelező információk

ADATVÉDELEM

Az oldal üzemeltetői nagyon komolyan veszik az Ön személyes adatainak védelmét. Személyes adatait bizalmasan, a törvényes adatvédelmi előírásoknak és a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeljük.

Amikor Ön ezt a weboldalt használja, különböző személyes adatokat gyűjtünk. A személyes adatok olyan adatok, amelyek alapján Ön személyesen azonosítható. Ez az Adatvédelmi szabályzat elmagyarázza, hogy milyen adatokat gyűjtünk és hogyan használjuk fel azokat. Azt is elmagyarázza, hogyan és milyen célból történik ez.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az internetes adatátvitel (pl. az e-mailes kommunikáció során) biztonsági réseket tartalmazhat. Az adatok teljes körű védelme harmadik felek hozzáférése ellen nem lehetséges.

MEGJEGYZÉS AZ ILLETÉKES HIVATALRÓL

A jelen weboldalon az adatfeldolgozásért felelős fél:

Fekete Sándor
4271 Mikepércs, Ipartelep u. 2.

Telefon: +36 20 413 9076
E-mail: 

A felelős szerv az a természetes vagy jogi személy, aki egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok (pl. nevek, e-mail címek vagy hasonlók) feldolgozásának céljait és módját.

TÁROLÁSI IDŐ

Hacsak a jelen Adatvédelmi szabályzat nem határoz meg különlegesebb megőrzési időszakot, az Ön személyes adatai mindaddig nálunk maradnak, amíg az adatfeldolgozás célja meg nem szűnik. Ha Ön jogos törlési kérelmet nyújt be, vagy visszavonja az adatfeldolgozáshoz adott hozzájárulását, az adatait töröljük, kivéve, ha más, jogilag megengedett okunk van személyes adatainak tárolására (pl. adó- vagy kereskedelmi törvények szerinti megőrzési időszakok); ez utóbbi esetben az adatokat töröljük, amint ezek az okok megszűnnek.

AZ ADATKEZELÉSHEZ ADOTT HOZZÁJÁRULÁSÁNAK VISSZAVONÁSA

Számos adatfeldolgozási művelet csak az Ön kifejezett hozzájárulásával lehetséges. A már megadott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A visszavonásig végzett adatkezelés jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

Az adatgyűjtés elleni tiltakozáshoz különleges esetekben fennálló jog, valamint a közvetlen üzletszerzés elleni tiltakozáshoz való jog (az ÁAR /Általános adatvédelmi rendelet/ 21. cikke)

Ön bármikor jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az ÁAR 6. cikke (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást  is. Az adatkezelés alapját képező, mindenkori jogalap jelen Adatvédelmi nyilatkozatban található. Ha tiltakozással él, az Ön érintett személyes adatait nem kezeljük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak (tiltakozás az ÁAR 21. cikkének (1) bekezdése szerint).

Ha személyes adatainak kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik, akkor személyes adatai a továbbiakban nem kezelhetők a közvetlen üzletszerzés érdekében (tiltakozás az ÁAR 21. cikkének (2) bekezdése szerint).

AZ ILLETÉKES FELÜGYELETI HATÓSÁGNÁL TÖRTÉNŐ PANASZTÉTELHEZ VALÓ JOG

A GDPR megsértése esetén az érintettek jogorvoslattal élhetnek a felügyeleti hatóságnál, különösen a szokásos tartózkodási helyük, munkahelyük vagy az állítólagos jogsértés helye szerinti tagállamban. A jogorvoslathoz való jog nem érinti az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatot.

AZ ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG

Önnek joga van ahhoz, hogy az Ön hozzájárulása alapján vagy szerződés teljesítése során automatikusan feldolgozott adatait általánosan használt, géppel olvasható formátumban átadjuk Önnek vagy harmadik félnek. Ha Ön az adatok közvetlen továbbítását kéri egy másik adatkezelőnek, erre csak annyiban kerül sor, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

SSL VAGY TLS TITKOSÍTÁS

Biztonsági okokból és a bizalmas tartalmak, például az Ön által nekünk, mint a webhely üzemeltetőjének küldött megrendelések vagy megkeresések továbbításának védelme érdekében ez a webhely SSL vagy TLS titkosítást használ. A titkosított kapcsolatot onnan ismerheti fel, hogy a böngésző címsorában a "http://" helyett "https://" szerepel, valamint a böngésző sorában megjelenő lakat szimbólumról.

Ha az SSL- vagy TLS-titkosítás aktiválva van, az Ön által nekünk továbbított adatokat harmadik fél nem tudja elolvasni.

TÁJÉKOZTATÁS, TÖRLÉS ÉS HELYESBÍTÉS

Az alkalmazandó jogi rendelkezések keretein belül Ön bármikor jogosult arra, hogy ingyenes tájékoztatást kapjon a tárolt személyes adatairól, azok eredetéről és címzettjéről, valamint az adatkezelés céljáról, és adott esetben az adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez. Ezzel és bármely más, a személyes adatokkal kapcsolatos kérdéssel kapcsolatban bármikor kapcsolatba léphet velünk.

AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

Ön jogosult kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását. Ehhez bármikor kapcsolatba léphet velünk. Az adatkezelés korlátozásához való jog a következő esetekben áll fenn:

Ha vitatja az Ön általunk tárolt személyes adatainak pontosságát, általában időre van szükségünk ahhoz, hogy ezt ellenőrizzük. Az ellenőrzés időtartama alatt Ön jogosult kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását.

Ha személyes adatainak feldolgozása jogellenesen történt/történik, törlés helyett kérheti az adatkezelés korlátozását.

Ha már nincs szükségünk az Ön személyes adataira, de Önnek szüksége van rájuk jogi igények érvényesítéséhez, védelméhez vagy érvényesítéséhez, joga van ahhoz, hogy törlés helyett kérje személyes adatai feldolgozásának korlátozását.

Ha Ön a ÁAR 21. cikkének (1) bekezdése alapján tiltakozást nyújtott be, az Ön és a mi érdekeink közötti egyensúlyt kell elvégezni. Amíg nem állapították meg, hogy kinek az érdekei érvényesülnek, Ön jogosult kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását.

Ha Ön korlátozta személyes adatainak feldolgozását, akkor ezeket az adatokat - a tároláson kívül - csak az Ön hozzájárulásával, illetve jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió vagy valamely tagállam fontos közérdekéből lehet feldolgozni.

TILTAKOZÁS A REKLÁM E-MAILEK ELLEN

Ezúton tiltakozunk az impresszumadási kötelezettség keretében közzétett elérhetőségi adatoknak a nem kifejezetten kért reklám- és tájékoztató anyagok küldése céljából történő felhasználása ellen. A weboldal üzemeltetői kifejezetten fenntartják a jogot, hogy jogi lépéseket tegyenek rekláminformációk kéretlen küldése esetén, pl. spam e-mailek útján.


Adatgyűjtés ezen a weboldalon

COOKIES

Internetes oldalaink úgynevezett "sütiket" használnak. A sütik kis szöveges fájlok, és nem okoznak kárt a végberendezésben. Ezeket vagy ideiglenesen, a munkamenet időtartamára (munkamenet-sütik) vagy véglegesen (állandó sütik) tárolják az Ön végberendezésén. A munkamenet sütik a látogatás végén automatikusan törlődnek. Az állandó sütik mindaddig az Ön végberendezésén maradnak, amíg Ön maga nem törli őket, vagy amíg a webböngésző automatikusan nem törli őket.

Bizonyos esetekben harmadik féltől származó sütik is tárolódhatnak az Ön végberendezésén, amikor Ön belép a weboldalunkra (harmadik féltől származó sütik). Ezek lehetővé teszik számunkra vagy az Ön számára, hogy a harmadik fél vállalat bizonyos szolgáltatásait igénybe vehessük (pl. a fizetési szolgáltatások feldolgozásához szükséges cookie-k).

A sütiknek különböző funkciói vannak. Számos cookie technikailag szükséges, mivel a weboldal bizonyos funkciói nem működnének nélkülük (pl. a bevásárlókosár funkció vagy a videók megjelenítése). Más sütiket a felhasználói viselkedés értékelésére vagy reklámok megjelenítésére használnak.

Az elektronikus kommunikációs folyamat végrehajtásához (szükséges sütik) vagy az Ön által kért bizonyos funkciók biztosításához (funkcionális sütik, pl. a kosár funkcióhoz) vagy a weboldal optimalizálásához (pl. a webes közönség mérésére szolgáló sütik) szükséges sütiket a ÁAR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján tároljuk, kivéve, ha más jogalapot jelölünk meg. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a sütik tárolásához a szolgáltatásainak technikailag hibamentes és optimalizált nyújtása érdekében. Ha a cookie-k tárolásához hozzájárulást kértek, a szóban forgó cookie-k tárolása kizárólag ezen a hozzájáruláson alapul (ÁAR 6. cikk (1) bekezdés a) pont); a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Beállíthatja böngészőjét úgy, hogy tájékoztassák a sütik beállításáról, és csak egyedi esetekben engedélyezze a sütiket, kizárhatja a sütik elfogadását bizonyos esetekben vagy általában, és aktiválhatja a sütik automatikus törlését a böngésző bezárásakor. Ha kikapcsolja a sütiket, a weboldal működése korlátozott lehet.

Amennyiben harmadik fél által vagy elemzési céllal sütiket használnak, erről külön tájékoztatjuk Önt a jelen adatvédelmi nyilatkozat keretében, és szükség esetén kérjük az Ön hozzájárulását.

SZERVER NAPLÓFÁJLOK

Az oldalak szolgáltatója automatikusan információkat gyűjt és tárol az úgynevezett szervernaplófájlokban, amelyeket az Ön böngészője automatikusan továbbít nekünk. Ezek a következők:

  • böngésző típusa és verziója
  • Használt operációs rendszer
  • hivatkozó URL címe
  • A hozzáférő számítógép gazdaneve
  • A kiszolgálói kérés időpontja
  • IP-cím

  • Ezeket az adatokat nem egyesítik más adatforrásokkal.

Ezen adatok gyűjtése a ÁAR 6. cikkének (1) bekezdésének f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke a weboldal technikailag hibamentes megjelenítése és optimalizálása - ebből a célból a szervernaplófájlok gyűjtése szükséges.

KAPCSOLATFELVÉTELI ŰRLAP

Ha a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül küld nekünk megkeresést, a megkeresési űrlapon megadott adatait, beleértve az ott megadott elérhetőségi adatokat is, a megkeresés feldolgozása céljából és a további kérdések esetén tároljuk. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább.

Ezen adatok feldolgozása a ÁAR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontján alapul, ha az Ön kérése szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges. Minden más esetben az adatkezelés a hozzánk intézett megkeresések hatékony kezeléséhez fűződő jogos érdekünkön (ÁAR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) vagy az Ön hozzájárulásán (ÁAR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) alapul, ha ezt kérte.

A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok mindaddig nálunk maradnak, amíg Ön nem kéri azok törlését, nem vonja vissza az adatok tárolásához adott hozzájárulását, vagy amíg az adatok tárolásának célja nem szűnik meg (pl. miután befejeztük a megkeresése feldolgozását). A kötelező jogi rendelkezések - különösen a megőrzési időszakok - nem változnak.

E-MAILBEN, TELEFONON VAGY FAXON TÖRTÉNŐ ÉRDEKLŐDÉS

Ha Ön e-mailben, telefonon vagy faxon lép kapcsolatba velünk, az Ön megkeresését, beleértve az abból származó összes személyes adatot (név, megkeresés), kérésének feldolgozása céljából tároljuk és feldolgozzuk. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább.

Ezen adatok feldolgozása a ÁAR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontján alapul, ha az Ön kérése szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges. Minden más esetben az adatkezelés a hozzánk intézett megkeresések hatékony kezeléséhez fűződő jogos érdekünkön (ÁAR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) vagy az Ön hozzájárulásán (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a) pont) alapul, ha ezt kérte.

A kapcsolattartási kéréseken keresztül küldött adatok mindaddig nálunk maradnak, amíg Ön nem kéri azok törlését, nem vonja vissza az adatok tárolásához adott hozzájárulását, vagy amíg az adatok tárolásának célja már nem szűnik meg (pl. a kérése feldolgozása után). A kötelező jogi rendelkezések - különösen a törvényes megőrzési időszakok - változatlanok maradnak.


Hírlevél

HÍRLEVÉL ADATOK

Ha szeretné megkapni a weboldalon található hírlevelet, akkor szükségünk van az Ön e-mail címére, valamint olyan információkra, amelyek segítségével ellenőrizzük, hogy Ön a megadott e-mail cím birtokosa, és hogy beleegyezik a hírlevél fogadásába. További adatok gyűjtésére nem, vagy csak önkéntes alapon kerül sor. Ezeket az adatokat kizárólag a kért információk elküldésére használjuk fel, és nem adjuk tovább harmadik félnek.

A hírlevélre való feliratkozási űrlapon megadott adatok feldolgozása kizárólag az Ön hozzájárulásán alapul (ÁAR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Ön bármikor visszavonhatja az adatok tárolásához, az e-mail címhez és a hírlevél küldéséhez való hozzájárulását, például a hírlevélben található "leiratkozás" link segítségével. A már elvégzett adatfeldolgozási műveletek jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

Az Ön által a hírlevél fogadásához megadott adatokat mi vagy a hírlevél-szolgáltató addig tároljuk, amíg le nem iratkozik a hírlevélről, és a hírlevélről való leiratkozást vagy a cél megszűnését követően töröljük a hírlevél-elosztó listáról. Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint, a ÁAR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdekünk keretében e-mail címeket töröljünk vagy blokkoljunk a hírlevél-elosztó listánkról.

Miután Ön leiratkozott a hírlevél-elosztó listáról, e-mail címét mi vagy a hírlevél-szolgáltató szükség esetén egy feketelistán tároljuk, hogy megakadályozzuk a jövőbeni levelezéseket. A feketelista adatait kizárólag erre a célra használják fel, és nem vonják össze más adatokkal. Ez egyrészt az Ön érdekét, másrészt a mi érdekünket szolgálja, hogy a hírlevelek küldésekor megfeleljen a jogi követelményeknek (jogos érdek a ÁAR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja értelmében). A feketelista tárolása időben nem korlátozott. Ön tiltakozhat a tárolás ellen, ha az Ön érdekei fontosabbak, mint a mi jogos érdekeink.

JOGALAP

Az adatfeldolgozás az Ön hozzájárulásán alapul (ÁAR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatja. A már elvégzett adatfeldolgozási műveletek jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

TÁROLÁSI IDŐ

Az Ön által a hírlevél fogadásához megadott adatokat mi vagy a hírlevél-szolgáltató addig tároljuk, amíg le nem iratkozik a hírlevélről, és a hírlevélről való leiratkozás után törlésre kerülnek a hírlevél-elosztó listáról. Az általunk más célból tárolt adatokat ez nem érinti.

Miután Ön leiratkozott a hírlevél-elosztó listáról, e-mail címét mi vagy a hírlevél-szolgáltató szükség esetén egy feketelistán tároljuk, hogy megakadályozzuk a jövőbeni levelezéseket. A feketelista adatait kizárólag erre a célra használják fel, és nem vonják össze más adatokkal. Ez egyrészt az Ön érdekét, másrészt a mi érdekünket szolgálja, hogy a hírlevelek küldésekor megfeleljen a jogi követelményeknek (jogos érdek a ÁAR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja értelmében). A feketelista tárolása időben nem korlátozott. Ön tiltakozhat a tárolás ellen, ha az Ön érdekei fontosabbak, mint a mi jogos érdekeink.


E-kereskedelmi és fizetési szolgáltatók

ADATFELDOLGOZÁS (ÜGYFÉL- ÉS SZERZŐDÉSES ADATOK)

Személyes adatokat csak annyiban gyűjtünk, dolgozunk fel és használunk fel, amennyiben az a jogviszony létesítéséhez, tartalmához vagy módosításához szüks